Normalny rozmiar
Czcionka powiększona
Czcionka duża
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

W ramach Środowiskowego Centrum Pomocy działa 11 Placówek Wsparcia Dziennego, w tym:

 • 7 Świetlic Środowiskowych,
 • 3 Świetlice Socjoterapeutyczne,
 • 1 Klub Młodzieżowy.

Placówki Wsparcia Dziennego zapewniają 350 miejsc dla dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkałych na terenie Bielska-Białej.

Zadaniem Placówek Wsparcia Dziennego jest:

 • pomoc w nauce,
 • organizacja czasu wolnego,
 • rozwój zainteresowań,
 • organizacja wypoczynku, zabaw i zajęć sportowych, z zakresu zdrowego stylu życia,
 • realizowanie zajęć profilaktycznych,
 • stała współpraca z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka,
 • wsparcie wychowawcze i pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • dożywianie podopiecznych.

W Świetlicach Socjoterapeutycznych dodatkowo prowadzone są:

 • zajęcia socjoterapeutyczne lub oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne,
 • działania mające na celu udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych - szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych, w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.

Do Placówek Wsparcia Dziennego dzieci i młodzież przyjmowane są na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.

O przyjęciu dziecka do Placówki decyduje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora, po konsultacji z Kierownikiem Sekcji.

Korzystanie z wszystkich zajęć realizowanych w Placówkach Wsparcia Dziennego jest bezpłatne.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
- kliknij aby przeczytać szczegóły -